Skogtunet

Skogtunets historie

90955801.  Ole-Jakob Ørmen har et innlegg  Onsøy historielags hefte "Varden" 2020 om årsaken til navnet Ørmen.

JAKOB OLSEN er født 1. mars 1834 pà Tofieberg i Råde, som nummer tre i søskenfiokken.
Foreldrene, OLE ERICHSEN og ANNE JACOBSDATTER fra Ougeberg i Råde, hadde giftet seg den
17. desember 1828. Begge var da 30 år gamle, i følge Råde kirkebok. (Ole - døpt 29. januar 1797 og
Anne - døpt JO. september 1797.)
Da Jakob kom til verden hadde Anne og Ole allerede to dotre, INGER MAT.1-IEA på fem år, og KAREN
KRISTINE på tre.
To år etter bryter familien opp fra Tofteberg og Råde og flytter til Ormenrødningen - Ronningen - i
Onsøy. Ole hadde kjøpt eiendommen av en Gunder Jensen for 200 spesidaler og undertegnet
kjøpekontrakten en av årets siste dager, den 28. desember 1836.
Tre år etter ble familien forøket med ennå en sønn, ERIK.
Rønningen ser også ut til å huse en annen familie på denne tiden. For i følge kirkeboken blir Olavus
Andersen, Ormenrødningen, konfirmert 2. oktober 1842 i Onsøy kirke. Olavus står oppført som 16 år
gammel, født i Sverige, og barn av Anders Olsen og Maria Andersdatter
30. september 1849 står Jakob til konformasjon i samme kirke, 15 år gammel. Han er innført i
kirkeboken som ‘god’ i kristendomskunnskap og flid.
Den 20. august 1863 gifter han seg med CAROLINE ANDERSDATTER fra Engen i Sverige. Hvilket
“Engen” i Sverige sier bøkene dessverre intet om. Men i følge kirkebøkene er brudens far “gårdmann
ANDERS JOHNSEN, Engen.” Jakob er da 29 år og Caroline 25.
Med årene fikk de etter hvert ni barn:
A. ANETTE MARIE, født 21. oktober 1863.
fl. ELENOLAVA, født 21. februar 1866.
C. JAKOBINE CHRISTINE, født 21. september 1868.
D. AMALIE, født 17. juli 1871.
E. OLE, født 5. februar 1874.
F. ALBERTINE, født 28. august - død 29. august 1876.
G. LOUISE ALBERTINE, født 25. november 1877.
H. ARNT LUDVJG, født 15. oktober 1879,
1. RAGNA, født 23.juni 1882.

11873 dør Jakobs far, Ole Eriksen, i en alder av 76 år. Ved skiftet overtar Jakob ønnenrodningen for
800 kroner. Overdragelsen er datert 29. Martz 1879. Her heter det bl.a.:
t’? underskrevne myndige arvinger etter Ole Eriksen Ørmen, nemlig enketi Anne Jakobsdatter,
datteren Marthe Olsdatrer der har været gf? med Ole Hansen Bossum - efter hvem hun sitter i
uskiftet bo, datteren Karen Kristine Olsdatter og sonnen Erik Olsen ... avh ender til vår
medan’ing, nemlig san og broder .Jakob Olsen
Samtlige navn er skrevet “med påholden penn”. Som del av overdragelsen fulgte også avtale om føderåd
for moren, Anne Jakobsdatter, ‘afårlig verdi 120 kroner”.

Moren, Anne Jakobsdatter, levde ennå i 19 år. Hun døde 28. februar 1890, vel 92 år gammel.
Ved folketellingen i 1891 er Jakob ført opp som ‘ordbniger, eier, sagbrugsarbeider”. På dette tids
punktet bor det seks personer på Rønningen i tillegg til Jakob og Caroline: Louise, Amt Ludvig og Ragna - de tre yngste barna - og datteren Jacobine Christine med ektemann og førstefødte.
11905 lar Jakob eiendommen gå videre til eldste sønn, Ole, med forbehold om rett til føderåd for seg og
Caroline. Det ser allikevel ut for at han har flyttet til Gresvig og bodd der de siste årene, siden dette er
oppgitt som bosted ved hans død, 18. januar 1915. Da var han over 80 år gammel.
Caroline ser etter dette ut til å ha flyttet tilbake til Rønningen, og blir boende der sammen eldste sønn,
Oles familie, til sin død.
Av Jakobs søsken giftet altså Inger Mathea seg med Ole Hansen Bossum. De fikk tvillinger, Hans og
Olaus, som begge døde få måneder efter fødselen. Datteren, Maren Andrea, giftet seg med Teodor
Haugen og fikk to døtre, Tora og Ingrid Mathea. Tora giftet seg senere med Arm Antonsen Stormyr. De
fikk ingen barn. Ingrid Mathea giftet seg med Mikael Antoni Hansen, Bossurn. De fikk først en sønn
som døde bare noen dager gammel. Senere fikk de datteren Marit Karine Bossum, som driver en av
Bossumgårdene i dag sammen med mannen, Hans Edvard Hansen. De har fem barn: Arne Ingar, Leif
1-lenry, Tore Mikael, Knut Egil og Kan Iren - tippoldebarn av Jakobs søster, Inger Mathea.

Karen Kristine, Jakobs nest eldste søster, ser ikke ut til å ha giftet seg.
Den yngre broren, Erik, giftet seg med Trine Marie Iversdatter fra Gressvik og slo seg ned på Skauen i
Onsøy. Da han døde i 1917, året etter Trine Marie, etterlot han seg datteren Louise Albertine Eriksen,
Skauen, datteren Olava, gift med stenhugger Johan Andersen, Bossum, sønnen Johan Eriksen Berger og
datteren Karen, gift med maskinist Jacob Jacobsen, Horten.
Louise ser ikke ut til å ha stiftet familie. Ifølge en muntlig kilde fikk Olava og Johan etter hvert syv
barn, hvor den midterste, Håkon Bossum, overtok en av Bossumgårdene etter sin far i 1951. Johan giftet
seg med Hanna Olsen, Engalsvik, og fikk ni barn, mens Karen og Jacob fikk to.
Og så - over til Jakobs og Carolines etterkommere. Det er ikke blitt så rent få av dem: Ni barn, 45
barnebarn, 70 oldebarn, 114 tippoldebarn og 26 tipp-tipp-oldebarn foreløpig; til sammen over 260
mennesker. [Ifig. kjente data pr. 1980

Nyeste kommentarer